KRUS Centrala – Warszawa

al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa

tel. 22 592 65 90
fax 22 592 66 50

Godziny pracy Centrali:
od poniedziałku do piątku, godz. od 08:00 do 16:00

Gdzie znajduje się Centrala KRUS?

Centrala KRUS w Warszawie

Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje pracę całej instytucji, zarządzając jej działalnością oraz monitorując działania oddziałów terenowych.

W ramach swoich obowiązków, Centrala inicjuje rozwiązania mające na celu usprawnienie systemu ubezpieczenia społecznego rolników, współpracuje z różnymi ministerstwami i urzędami, a także koordynuje kontakty Kasy z międzynarodowymi instytucjami ubezpieczeniowymi.

Ponadto, Centrala odpowiada za realizację zadań przydzielonych poszczególnym strukturom Kasy, a dyrektorzy Biur Centrali Kasy, dyrektorzy Oddziałów Regionalnych, kierownicy Placówek Terenowych oraz dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za działania swoich podległych struktur.

Jakie są zadania Centrali KRUS?

Do zadań Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związanych z zarządzaniem jej działalnością należy:

  • przygotowywanie projektów aktów prawnych regulujących działanie poszczególnych biur merytorycznych Centrali
  • tworzenie wytycznych i instrukcji dla jednostek organizacyjnych Kasy dotyczących obowiązujących przepisów
  • opiniowanie projektów ustaw i aktów wykonawczych
  • opracowywanie projektów druków i formularzy
  • analiza sprawozdań sporządzanych przez jednostki organizacyjne dotyczących pracy nadzorowanych pionów merytorycznych
  • przygotowywanie wewnętrznych informacji i sprawozdań oraz obowiązującej sprawozdawczości statystycznej
  • organizowanie szkoleń dla pracowników Kasy
  • rozpatrywanie skarg i wniosków, prowadzenie działań popularyzujących zadania Kasy i system ubezpieczeń społecznych rolników, poprzez opracowywanie poradników, informatorów i innych publikacji
  • realizacja zadań wynikających z rozporządzeń unijnych i umów międzynarodowych oraz zadań związanych ze stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
  • przygotowywanie i doskonalenie procedur ISO w systemie zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz nadzorowanie ich przestrzegania.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]