Jak przejść na KRUS? Przejście z ZUS na KRUS

Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz działalność gospodarczą lub pracujesz na etacie? Chciałbyś zoptymalizować wysokie składki na emeryturę ZUS? W poniższym poradniku podpowiadamy jak przejść z ZUS do KRUS i płacić mniejsze opłaty na ubezpieczenie społeczne z tytułu przyszłej emerytury! Sprawdź jak przejść na KRUS! Poznaj jakie korzyści daje ubezpieczenie i kto może przejść na KRUS!

Dlaczego przejść na KRUS?

Polskie prawo nakazuje, aby każda osoba pracująca na umowę o pracę, jak również każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą uiszczał składki, m.in. na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Wszystko w celu zapewnienia prawa do emerytury lub renty, jak również państwowej opieki medycznej. Warunek składania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, które są odprowadzane do ZUS wiąże się z wysokimi kosztami miesięcznymi. 

Jednym z rozwiązań odprowadzania mniejszej składki jest przejście na KRUS — gdzie wielkość opłat jest bez wątpienia bardziej interesująca dla wielu przedsiębiorców. Przejście na KRUS jest atrakcyjniejsze, ponieważ:

 • łączna składka w KRUS jest niższa niż miesięczna składka na ZUS,
 • w KRUS płacisz raz na kwartał,
 • ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie wynosi jedynie 60 zł miesięcznie,
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi zaledwie 143 zł miesięcznie,
 • będąc na KRUS-ie, możesz jednocześnie legalnie prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorcy, którzy są rolnikami, nie opłacają składki na Fundusz Pracy,
 • posiadając mniej niż 6 ha gruntów, rolnicy zwolnieni są z uiszczania opłaty zdrowotnej (finansowana jest ona ze skarbu Państwa),
 • aby prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, możesz być domownikiem rolnika.

Składka ZUS

Składki w ZUS dzielą się na składki pełne oraz składki preferencyjne. Te drugie przysługują młodym właścicielom przedsiębiorstw, którzy rozpoczynają prowadzenie JDG. W skład opłaty miesięcznej na Zakład Ubezpieczeń Społecznych wchodzi składka zdrowotna, emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz składka na Fundusz Pracy. W przypadku składki na zasadach ogólnych łączna suma wynosi 1418,48 zł + składka zdrowotna lub 1316,54 zł + składka zdrowotna (bez składki chorobowej).

W przypadku składki preferencyjnej opłata w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku wynosi 331,26 zł + składka zdrowotna lub 305,61 zł + składka zdrowotna (bez uwzględnienia składki chorobowej). Z kolei w terminie od lipca do grudnia 2023 roku składka preferencyjna wynosi 341,72 zł + składka zdrowotna lub 315,26 zł + składka zdrowotna (bez uwzględnienia składki chorobowej). Składka preferencyjna przysługuje młodym przedsiębiorcą na okres 24 miesięcy.

Składka KRUS

Na wysokość składki na KRUS wchodzi:

 • miesięczne ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie w wysokości 60 zł,
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które wynosi 143 zł w skali miesiąca,
 • dodatkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które obejmuje tylko rolników, których powierzchnia gruntów gospodarstwa jest większa niż 50 ha.

Co więcej, składkę na ubezpieczenie społeczne rolników odprowadza się raz na kwartał, a łączna kwota, jaką należy zapłacić do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wynosi minimum 609 zł. Bez wątpienia jest to o wiele atrakcyjniejsza forma niż w przypadku składek odprowadzanych do ZUS-u. Warto również pamiętać, że powyższa wielkość składki obejmuje rolnika, który jeszcze nie prowadzi przedsiębiorstwa i posiada powierzchnię mniejszą niż 50 hektarów. 

W trakcie prowadzenia pozarolniczej działalności składka emerytalno-rentowa jest odprowadzana w podwójnej wysokości. Reasumując, wartość kwartalnej składki w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa wraz z gospodarstwem wynosi minimum 1038 zł. Oprócz tego wielkość składki dla rolnika i małżonka zależna jest od powierzchni ziemi użytkowej. Poniżej znajdziesz szczegółową tabelę z wielkością składek do powierzchni areałów.

Powierzchnia gospodarstwa rolnegoŁączna kwartalna składka za jednego ubezpieczonego
do 50 ha1038,00 zł
powyżej 50 do 100 ha1554,00 zł
powyżej 100 do 150 ha2067,00 zł
powyżej 150 do 300 ha2583,00 zł
powyżej 300 ha3096,00 zł
Domownik rolnika, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (dotyczy każdej kategorii powierzchniowej).1038,00 zł

Źródło: https://www.gov.pl/attachment/d3763fda-7522-4e06-8531-8b7f2ae938f6

Jak przejść z ZUS na KRUS?

Aby przejście do KRUS-u było możliwe, należy spełnić kilka warunków, które umożliwiają rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego, a następnie pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniżej zapoznaj się z najważniejszymi punktami, które należy spełnić, aby przejście na KRUS było możliwe.

Jakie warunki należy spełnić?

W celu przejścia na KRUS z ZUS należy:

 • posiadać na własność minimum 1 ha przeliczeniowych użytków rolnych o odpowiedniej klasie gruntów;
 • nie podlegać pod ubezpieczenie w ZUS, co świadczy o tym, że osoba prowadząca firmę musi ją wyrejestrować;
 • dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie oryginalnych dokumentów złożonych w KRUS. Do tych dokumentów zalicza się m.in.: zaświadczenie potwierdzające, że jest się posiadaczem powierzchni rolnych o powierzchni większej niż 1 ha, akt notarialny lub umowę dzierżawy pola czy odpis aktu małżeństwa oraz inne.

Założenie działalności gospodarczej w KRUS

W przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą i chcesz przejść na KRUS, tym samym podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, w celu zakończenia opłacania składek ZUS, wtedy:

 • po zgłoszeniu się do KRUS każda osoba, która planuje założenie działalności gospodarczej w KRUS, musi co najmniej 3 lata nieprzerwanie płacić składki w wysokości minimum 609 zł kwartalnie;
 • przez 3 lata od zgłoszenia się do KRUS osoba nie może prowadzić przedsiębiorstwa, nie może być zatrudniona jako pracownik etatowy na umowę zlecenie lub o pracę. Jedynie może pracować w ramach umowy o dzieło.

Po upływie wspomnianych 3 lat masz prawo do założenia przedsiębiorstwa, które nie będzie podlegało pod opłaty ZUS. W tym celu należy:

 • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej złożyć odpowiednie oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS;
 • w trakcie założenia działalności gospodarczej kontynuować działalność rolniczą lub być pomocnikiem w gospodarstwie rolnym, którego powierzchnia wynosi 1 hektar lub więcej;
 • nie być pracownikiem i nie być w stosunku służbowym;
 • nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty;
 • kwota podatku dochodowego za rok ubiegły od przychodów z działalności pozarolniczej, którą prowadzisz, nie może być wyższa niż kwota graniczna;
 • nie mieć prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Kto może zdecydować się na ubezpieczenie w KRUS?

Prawo do ubezpieczenia w KRUS i do jednoczesnego prowadzenia przedsiębiorstwa przysługuje rolnikowi, małżonkowi rolnika, domownikowi. Ponadto, w przypadku objęcia ubezpieczeniem domownika, powinien on:

 • mieć ukończone 16 lat,
 • mieszkać we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, na terenie jego gospodarstwa rolnego lub w bliskim sąsiedztwie,
 • pracować w gospodarstwie rolniczym w roli pomocnika rolnika, czyli nie być zatrudnionym przez rolnika.

Warto podkreślić, że zakładając przedsiębiorstwo, niekoniecznie musisz być rolnikiem. Wystarczy, że będziesz domownikiem rolnika, podlegać pod ubezpieczenie rolnicze i tym samym legalnie prowadzić firmę odprowadzając składkę w wysokości 1038 zł.

Podsumowanie

 • W celu przejścia na KRUS należy posiadać minimum 1 hektar ziemi rolnej o odpowiedniej klasie.
 • Przedsiębiorca, który chce przejść na ubezpieczenie rolnicze, musi wyrejestrować się z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a tym samym zawiesić prowadzenie przedsiębiorstwa na 3 lata od dnia rejestracji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 • Osoba, która chce założyć pozarolniczą działalność, musi przez 3 lata nieprzerwanie opłacać składki na KRUS.
 • Wysokość kwartalnej składki wynosi minimum 609 zł w przypadku osób, które nie prowadzą dodatkowego przedsiębiorstwa.
 • Rolnik, który zdecyduje się na prowadzenie firmy wraz z gospodarstwem rolnym, musi odprowadzić podwójną składkę emerytalno-rentową. W związku z tym kwartalna składka wynosi minimum 1038 zł.
 • Ubezpieczeniu w KRUS podlegają: rolnik, małżonek rolnika lub osoba mieszkająca z rolnikiem. Mogą oni równocześnie założyć firmę w KRUS.

FAQ

Jak z ZUS przejść na KRUS?

Aby z ZUS przejść na KRUS, musisz posiadać minimum 1 hektar użytków rolnych odpowiedniej klasy. Następnie złożyć w KRUS oświadczenie w celu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników. Co więcej, nie podlegać pod ZUS, a tym samym zawiesić swoje wcześniejsze przedsiębiorstwo.

Kiedy można przejść na KRUS?

W tym celu powinieneś zakończyć prowadzenie przedsiębiorstwa podlegającego pod ZUS lub zrezygnować z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co jest równoznaczne z rezygnacją z ZUS-u. Ponadto posiadać minimum 1 hektar ziemi. Następnie powinieneś złożyć zgłoszenie w celu rejestracji do uiszczania składek w KRUS.

Ile wynosi emerytura z KRUS?

Emerytura z KRUS obejmuje część składkową i część uzupełniającą, których suma stanowi emeryturę KRUS. Wielkość emerytury oblicza się na podstawie emerytury podstawowej, która wynosi 1429,60 zł oraz liczby lat składkowych.

Czy można pracować na etacie i korzystać z ubezpieczeń KRUS?

Podjęcie pracy etatowej i jednoczesne ubezpieczenie KRUS jest możliwe, jednak tylko w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o dzieło. W przypadku zatrudnienia o umowę o pracę wiąże się to z obowiązkowym ubezpieczeniem w ZUS, a tym samym odprowadzanie składek do ZUS To z kolei wiąże się z utratą możliwości ubezpieczenia w KRUS.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 16 Średnia: 4]

Dodaj komentarz