Emerytura z KRUS – ile wynosi netto?

Zastanawiasz się, jaka będzie wartość Twojej emerytury rolniczej? Sprawdź, ile wynosi emerytura z KRUS netto! Zobacz, w jaki sposób obliczyć Twoją przyszłą emeryturę, którą dostajesz na rękę! W poniższym poradniku pokazujemy, w jaki sposób wyznaczana jest emerytura z KRUS i jakie koszty są od niej odliczane!

Wysokość emerytury rolniczej z KRUS netto

Najniższa emerytura rolnicza z KRUS od 1 marca 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto, co z kolei po odtrąceniu kosztów wynosi 1445,44 zł netto. Co więcej, końcowa wartość emerytury z KRUS na rękę, zależna jest od liczby lat składkowych osoby, która odprowadzała składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z KRUS. Warto jednak dodać, że wartość emerytury rolniczej nie może być niższa od najniższej emerytury 1445,44 zł netto. W sytuacji, gdy w obliczeniach świadczenie jest niższe niż emerytura minimalna z KRUS, wtedy podnosi się wynik właśnie do jej wartości, czyli 1588,44 zł brutto, co z kolei daje 1445,44 zł netto.

Z czego składa się emerytura rolnicza z KRUS?

Do otrzymania emerytury KRUS należy spełnić kilka warunków, które dają prawo do emerytury rolniczej. Mianowicie posiadać udowodnione minimum 25 lat składkowych oraz osiągnąć wiek emerytalny, czyli 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet.

Emerytura brutto, która wyliczana jest przez Kasę, zawiera w sobie kilka części. Składa się z:

 • części składkowej,
 • części uzupełniającej,

Ponadto od kwoty brutto odlicza się składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jak również potrąca się podatek dochodowy dla emerytur o wartości przekraczających 2500 zł.

Ustalenie wielkości emerytury z KRUS składa się z części składkowej oraz z części uzupełniającej. Wynik sumy obu części daje końcowy wynik emerytury brutto dla rolnika, czyli kwoty, od której jeszcze nie potrącono kosztów. Warto podkreślić, że suma części składkowej oraz części uzupełniającej nie może być niższa od kwoty najniższej emerytury, której świadczenie wynosi 1588,44 zł. W przypadku, gdy świadczenie emerytalne brutto jest mniejsze niż wspomniana wartość, wówczas wynik ulega podwyższeniu do kwoty minimalnej emerytury w wysokości 1588,44 zł.

Część składkowa

Część składkowa jest jednym z elementów potrzebnych do wyliczenia wysokości emerytury rolniczej. Stanowi ona po 1% emerytury podstawowej (wysokość emerytury podstawowej od 1 marca 2023 r. wynosi 1429,60 zł) za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Co więcej, wynik zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku. W celu wyliczenia emerytury rolnika, którą dostajesz na rękę, należy w pierwszej kolejności wyliczyć właśnie część składkową. 

Część uzupełniająca

Kolejnym elementem do wyliczenia emerytury jest część uzupełniająca. Stanowi ona 95% podstawowej emerytury w przypadku, gdy liczba lat do ustalenia części składkowej jest mniejsza niż 20. Oprócz tego, jeśli liczba lat, przez które odprowadzałeś ubezpieczenie, jest większa niż 20, wtedy za każdy pełny rok powyżej obniża się część uzupełniającą o 0,5% podstawowej emerytury.

Ponadto część uzupełniająca musi być większa niż 85% podstawowej emerytury. Natomiast suma części składkowej i części uzupełniającej nie może być niższa niż kwota wcześniej wpomnianej emerytury podstawowej. Wyjątkiem jest, kiedy rolnik ubiega się o tzw. wcześniejszą emeryturę rolniczą.

Ubezpieczenie zdrowotne

Warto dodać, że emerytura określona w przepisach emerytalnych jako świadczenie brutto zawiera również składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9%. Warto dodać, że w trakcie ustalania wysokości emerytury rolniczej wynik ubezpieczenia zdrowotnego, zaokrągla się  do pełnych złotówek, po czym odejmuje od kwoty brutto.

Podatek dochodowy

Poza ubezpieczeniem zdrowotnym, wypłacana przez KRUS emerytura rolnicza brutto zawiera również podatek dochodowy, który wynosi 12%. Warto dodać, że podatek dochodowy obejmuje tylko te emerytury, których wartość brutto jest równa lub większa 2500 zł.

Emerytura z KRUS ile wynosi netto?

Aby obliczyć emeryturę na rękę, należy w pierwszej kolejności obliczyć część składkową, następnie uzupełniająco, po czym zsumować oba wyniki, po czym odjąć podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne. Szukasz informacji, ile wynosi emerytura rolnicza netto? Zobacz poniżej, jak w 3 krokach wyliczyć wysokość tego świadczenia!

Jak obliczyć część składkową?

Dla przykładu przyjmijmy, że jesteś mężczyzną i przysługuje Ci prawo do emerytury z KRUS. Co jest równoznaczne, z tym że: masz ukończone 65 lat i udokumentowane opłacanie składek przez minimum 25 lat. Przyjmijmy, że w swoim życiu odprowadzałeś składki z prowadzenia działalności rolniczej przez 5 lat i 6 miesięcy, po czym osiągałeś przychody z tytułu zatrudnienia o umowę o pracę przez 4 lata (tym samym odprowadzałeś składki na ZUS, co wlicza się do emerytury z ZUS). Następnie pracowałeś ponownie w gospodarstwie rolnym przez kolejne 25 lat i 6 miesięcy. W takim przypadku część procentowa do wyliczenia części składkowej będzie wynosić:

5,5% + 25,5% = 31% – czyli 31 pełnych lat składkowych (pamiętaj, że liczą się tylko pełne lata składkowe).

Następnie ten wynik należy przemnożyć przez kwotę rolniczej emerytury podstawowej z KRUS (1429,60 zł):

31% x 1429,60 zł = 443,18 zł

Reasumując, w tym przykładzie świadczenie z części składkowej wynosi 443,18 zł.

Wysokość części uzupełniającej w KRUS – ile wynosi?

Nadal posługując się poprzednim przykładem, gdzie liczba lat w części składkowej wynosi 31, możemy wyliczyć część uzupełniającą. Wiadomo jest, że część ta stanowi 95% podstawowej emerytury — jak widać, 31 lat jest większe niż 20 lat składkowych. W związku z tym każdy rok powyżej 20 lat należy obniżyć o 0,5% od podstawowej emerytury.

(31-20) x 0,5 = 5,5%

Otrzymując wynik, wiemy, że 95% części uzupełniającej należy zmniejszyć o 5,5%, zatem:

95% – 3,5% = 89,5%

Po czym do wyliczenia części uzupełniającej wynik mnożymy przez podstawową emeryturę rolniczą:

1429,60 x 89,5% = 1279,49 zł

Świadczenie z części uzupełniającej wynosi 1279,49 zł. Znając już wartości obu części składkowych, możemy wyliczyć emeryturę brutto, czyli zsumować część składkową z częścią uzupełniającą:

443,18 zł + 1279,49 zł = 1722,67 zł

Kończąc, wysokość emerytury rolniczej wynosi 1722,67 zł brutto. Warto przypomnieć, że jest ona większa niż emerytura najniższa, dlatego nie podwyższa się jej do wartości 1588,44 zł.

Wysokość emerytury rolniczej z KRUS – ile wynosi netto?

W celu otrzymania świadczenia emerytury netto należy odliczyć od wartości emerytury brutto wszystkie koszty. Zalicza się do nich:

 • podatek dochodowy wynoszący 12% (minus 300 zł z tytułu ulgi) dla emerytur, których wartość brutto jest równa lub większa 2500 zł,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9% emerytury brutto (zaokrąglając wynik do pełnych złotych).

W związku z powyższym, kontynuując wcześniejszy przykład, gdzie emerytura brutto wynosi 1722,67 zł, od tej wartości odejmujemy tylko składkę zdrowotną. Nie odliczamy podatku dochodowego, ponieważ wartość emerytury brutto w tym przykładzie jest mniejsza niż 2500 zł. W związku z tym, w tym przykładzie przyznano emeryturę rolniczą netto w wysokości:

1722,67 – (1722,67 zł x 9%) = 1722,67 – 155 zł = 1567,67 zł

Emerytura netto dla powyższego przykładu wynosi 1567,67 zł.

Podsumowanie

 • W celu obliczenia emerytury netto należy w pierwszej kolejności wyliczyć emeryturę brutto, od której odejmuje się miesięczne koszty, m.in. składkę zdrowotną i podatek dochodowy (dla emerytur równych lub większych niż 2500 zł).
 • Każde świadczenie z tytułu emerytury jest ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy.
 • Do wyliczenia emerytury brutto dla rolnika należy obliczyć cz. składkową i cz. uzupełniającą. Następnie suma ich obu stanowi wartość świadczenia emerytalnego brutto.
 • Kiedy suma emerytury brutto jest mniejsza niż emerytura najniższa, wtedy KRUS automatycznie podwyższa ją do wartości 1588,44 zł bez odliczenia kosztów.
 • W Polsce rolnicy pobierają w większości najniższe emerytury.
 • Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty podstawowej emerytury przez dany wskaźnik świadczenia, co prowadzi do zwiększenia wartości pieniężnej. Wykonuje się ją w celu utrzymania realnej wartości danego świadczenia na niezmienionym poziomie.
 • Wysokość emerytury lub renty rolniczej od 1 marca 2023 r. określana jest przez przemnożenie kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1429,60 zł przez wskaźnik wymiaru, który ustalany jest indywidualnie dla konkretnego świadczenia (odpowiednio dla części składkowej i dla części uzupełniającej).
 • Waloryzacja emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten wynosił 7% w 2022 roku.
 • Wysokość najniższej emerytury określonej w przepisach od dnia 1 marca 2023 wynosi 1588,44 zł brutto.
 • Emerytura rolnicza przysługuje tylko osobom, które odprowadzały składki na świadczenia emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.
 • Emerytura wypłacana na konto świadczeniobiorcy jest formą po zsumowaniu części składkowej oraz uzupełniającej oraz po odliczeniu wszystkich kosztów.
 • Aby ubiegać się o emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, należy mieć udokumentowane 25 lat składek na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ukończyć wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat, z kolei dla mężczyzn to 65 lat.

FAQ

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać emeryturę rolniczą?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, w celu ubiegania się o emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy mieć udowodnione 25-letni okres składkowy oraz ukończony wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.

Emerytura KRUS ile wynosi netto?

W celu obliczenia emerytury netto dla rolnika należy w pierwszej kolejności obliczyć emeryturę brutto, którą określa się poprzez zsumowanie części składkowej z uzupełniającą. Następnie od wyniku odejmuje się podatek dochodowy (tylko dla emerytur równych lub większych niż 2500 zł) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Co to jest część składkowa i część uzupełniająca w emeryturze KRUS?

Są to składowe, których łączna suma określa emeryturę brutto. Część składkowa stanowi po 1% podstawowej emerytury za każdy rok podlegania ubezpieczeniu rolniczemu. Część uzupełniająca stanowi 95% podstawowej emerytury, gdy liczba lat składkowych jest mniejsza niż 20. Z kolei, jeśli liczba lat jest większa niż 20 lat, wtedy każdy pełny rok powyżej obniża się o 0,5% w część uzupełniającą od podstawowej emerytury.

Ile wynosi emerytura podstawowa KRUS?

Od 1 marca emerytura podstawowa z KRUS wynosi 1429,60 zł po waloryzacji. Jest ona potrzebna do obliczenia świadczenia emerytalnego, m.in. do wyliczenia części składkowej i uzupełniającej. Warto podkreślić, że znacznie wyższa jest kwota emerytury podstawowej za rok 2023 niż 2022. Różnica wynosi 345,02 zł.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 7 Średnia: 3.9]

Dodaj komentarz