Emerytura z KRUS – ile wynosi netto?

Ile wyniesie wysokość Twojej emerytury rolniczej? Sprawdź, ile wynosi emerytura z KRUS netto? Zobacz, w jaki sposób obliczyć Twoją przyszłą emeryturę, którą dostajesz na rękę! W poniższym poradniku pokazujemy, w jaki sposób obliczana jest emerytura z KRUS. Przeczytaj, z czego składa się Twoja emerytura KRUS i jakie kwoty są od niej odliczane!

Wysokość emerytury podstawowej KRUS

Rolnicza emerytura podstawowa od dnia 1 marca 2022 r., po waloryzacji emerytur, wynosi 1084,58 zł. Wartość ta potrzebna jest do wyliczenia emerytury netto, którą otrzymujesz na rękę — czyli kwoty już po potrąceniu wszystkich kosztów. Warto podkreślić, że nie jest to wielkość emerytury rolniczej, którą otrzymujesz na konto! Informacja o podstawowej emeryturze potrzebna jest do wyliczenia części składkowej oraz części uzupełniającej, których suma wyników pomniejszona o koszty stanowi Twoją emeryturę netto.

Emerytura rolnicza z KRUS brutto — z czego się składa?

Do otrzymania emerytury KRUS należy spełnić kilka warunków, które dają prawo do emerytury rolniczej. Mianowicie posiadać udowodnione minimum 25 lat składkowych oraz osiągnąć wiek emerytalny, czyli 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet.

Emerytura brutto, która wyliczana jest przez Kasę, zawiera w sobie kilka części. Składa się z:

 • części składkowej,
 • części uzupełniającej,

Ponadto od kwoty brutto odlicza się składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jak również potrąca się podatek dochodowy dla emerytur o wartości przekraczających 2500 zł.

Ustalenie wielkości emerytury z KRUS składa się z części składkowej oraz z części uzupełniającej. Wynik sumy obu części daje końcowy wynik emerytury brutto dla rolnika, czyli kwoty, od której jeszcze nie potrącono kosztów. Warto podkreślić, że suma części składkowej oraz części uzupełniającej nie może być niższa od kwoty najniższej emerytury, której świadczenie wynosi 1338,44 zł. W przypadku, gdy świadczenie emerytalne brutto jest mniejsze niż wspomniana wartość, wówczas wynik ulega podwyższeniu do kwoty emerytury najniższej, czyli 1338,44 zł.

Część składkowa

W celu wyliczenia emerytury, którą dostajesz na rękę, należy w pierwszej kolejności wyliczyć część składkową. Stanowi ona po 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Co więcej, wynik zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku.

Dla przykładu przyjmijmy, że jesteś mężczyzną i przysługuje Ci prawo do emerytury z KRUS. Co jest równoznaczne, z tym że masz ukończone 65 lat i udokumentowane opłacanie składek przez minimum 25 lat. Przyjmijmy, że w swoim życiu odprowadzałeś składki ze związku z prowadzenia działalności rolniczej przez 5 lat i 6 miesięcy, po czym osiągałeś przychody z tytułu zatrudnienia o umowę o pracę przez 4 lata (tym samym odprowadzałeś składki na ZUS). Następnie pracowałeś ponownie w gospodarstwie rolnym przez kolejne 25 lat i 6 miesięcy. W takim przypadku część procentowa do wyliczenia części składkowej będzie wynosić: 5,5% + 25,5% = 31% – czyli 31 lat składkowych.

Następnie ten wynik należy przemnożyć przez kwotę rolniczej emerytury podstawowej (1084,58 zł):

31% x 1084,58 zł = 336,22 zł

Reasumując, w tym przykładzie świadczenie z części składkowej wynosi 336,22 zł.

Część uzupełniająca

Kolejnym elementem do wyliczenia emerytury jest część uzupełniająca. Stanowi ona 95% podstawowej emerytury w przypadku, gdy liczba lat do ustalenia części składkowej jest mniejsza niż 20. Oprócz tego, jeśli liczba lat, przez które odprowadzałeś ubezpieczenie, jest większa niż 20, wtedy za każdy pełny rok powyżej obniża się część uzupełniającą o 0,5% podstawowej emerytury.

Ponadto część uzupełniająca musi być większa niż 85% podstawowej emerytury. Natomiast suma części składkowej i części uzupełniającej nie może być niższa niż kwota podstawowej emerytury. Wyjątkiem jest, kiedy rolnik ubiega się o tzw. wcześniejszą emeryturę rolniczą.

Posługując się poprzednim przykładem, gdzie liczba lat w części składkowej wynosi 31, możemy wyliczyć część uzupełniającą. Wiadomo jest, że część ta stanowi 95% podstawowej emerytury — jak widać 31 lat jest większe niż 20 lat składkowych. W związku z tym każdy rok powyżej 20 lat należy obniżyć o 0,5% od podstawowej emerytury.

(31-20) x 0,5% = 5,5%

Otrzymując wynik, wiemy, że 95% części uzupełniającej należy zmniejszyć o 5,5%, zatem:

95% – 5,5% = 89,5%

Po czym do wyliczenia części uzupełniającej wynik mnożymy przez podstawową emeryturę:

89,5% x 1084,58 = 970,70 zł

Świadczenie z części uzupełniającej wynosi 970,70 zł. Znając już wartości obu części składowych, możemy wyliczyć emeryturę brutto, czyli zsumować część składkową z częścią uzupełniającą:

336,22 zł + 970,70 zł = 1306,92 zł

Kończąc, emerytura brutto wynosi 1306,92 zł i jest ona mniejsza niż emerytura najniższa, dlatego podwyższa się ją do wartości 1338,44 zł (końcowa wartość emerytury brutto).

Emerytury z KRUS ile wynosi netto? – obliczanie emerytury

W celu otrzymania wyniku świadczenia z emerytury netto należy odliczyć od wartości emerytury brutto wszystkie koszty. Zalicza się do nich:

 • podatek dochodowy wynoszący 12% (minus 300 zł z tytułu ulgi) dla emerytur, których wartość brutto jest równa lub większa 2500 zł,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9% emerytury brutto (zaokrąglając wynik do pełnych złotych).

W związku z powyższym, kontynuując wcześniejszy przykład, gdzie emerytura brutto wynosi 1338,44 zł, od tej wartości odejmujemy tylko składkę zdrowotną. Nie odliczamy podatku dochodowego, ponieważ wartość emerytury brutto w tym przykładzie jest mniejsza niż 2500 zł. Dlatego:

1338,44 – (1338,44 zł x 9%) = 1338,44 – 120 zł = 1218,44 zł

Emerytura netto dla powyższego przykładu wynosi 1218,44 zł.

Podsumowanie

 • W celu obliczenia emerytury netto należy w pierwszej kolejności wyliczyć emeryturę brutto, od której odejmuje się miesięczne koszty, m.in. składkę zdrowotną i podatek dochodowy (dla emerytur równych lub większych niż 2500 zł).
 • Każde świadczenie z tytułu emerytury jest ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy.
 • Do wyliczenia emerytury brutto dla rolnika należy obliczyć cz. składkową i cz. uzupełniającą. Następnie suma ich obu stanowi wartość świadczenia brutto.
 • Kiedy suma emerytury brutto jest mniejsza niż emerytura najniższa, wtedy KRUS automatycznie zrównuje ją do wartości 1338,44 zł. 
 • W Polsce rolnicy pobierają w większości najniższe emerytury.
 • Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty podstawowej emerytury przez dany wskaźnik świadczenia, co prowadzi do zwiększenia wartości pieniężnej. Wykonuje się ją w celu utrzymania realnej wartości danego świadczenia na niezmienionym poziomie.
 • Wysokość emerytury lub renty rolniczej od 1 marca 2022 r. określana jest przez przemnożenie kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1084,58 zł przez wskaźnik wymiaru, który ustalany jest indywidualnie dla konkretnego świadczenia (odpowiednio dla części składkowej i dla części uzupełniającej).
 • Waloryzacja emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten wynosi 7% w 2022 roku.

FAQ

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać emeryturę rolniczą?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, w celu ubiegania się o emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy mieć udowodnione 25-letni okres składkowy oraz ukończony wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.

Emerytura KRUS ile wynosi netto?

W celu obliczenia emerytury netto dla rolnika należy w pierwszej kolejności obliczyć emeryturę brutto, którą określa się poprzez zsumowanie części składkowej z uzupełniającą. Następnie od wyniku odejmuje się podatek dochodowy (tylko dla emerytur równych lub większych niż 2500 zł) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Co to jest część składkowa i część uzupełniająca w emeryturze KRUS?

Są to składowe, których łączna suma określa emeryturę brutto. Część składkowa stanowi po 1% podstawowej emerytury za każdy rok podlegania ubezpieczeniu rolniczemu. Część uzupełniająca stanowi 95% podstawowej emerytury, gdy liczba lat składkowych jest mniejsza niż 20. Z kolei, jeśli liczba lat jest większa niż 20 lat, wtedy każdy pełny rok powyżej obniża się o 0,5% w część uzupełniającą od podstawowej emerytury.

Ile wynosi emerytura podstawowa KRUS?

Wartość podstawowej emerytury po waloryzacji emerytur wynosi 1084,58 zł. Jest ona potrzebna do obliczenia świadczenia emerytalnego, m.in. do wyliczenia części składkowej i uzupełniającej.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz