Pozarolnicza działalność gospodarcza – prowadzenie działalności przez rolnika

Obecnie w Polsce spotkasz się z kilkoma formami działalności, m.in. pozarolniczą działalnością gospodarczą, działalnością gospodarczą, jak również działalnością rolniczą. Poszukujesz informacji, czym jest pozarolnicza działalność gospodarcza? W poniższym artykule krok po kroku wskazujemy, co to jest i czym różni się od pozostałych form działalności. Na dodatek podpowiadamy, dla kogo jest polecana! Sprawdź, czym jest pozarolnicza działalność gospodarcza i na czym polega jej prowadzenie! Podpowiadamy!

Co to jest pozarolnicza działalność gospodarcza?

Pozarolnicza działalność gospodarcza jest to forma działalności zarobkowej, która prowadzona jest przez osobę fizyczną we własnym imieniu. Osobą prowadzącą działalność pozarolniczą określa się najczęściej rolnika, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS i chce rozszerzyć zakres swoich działań. Innymi słowy, założyć firmę. Pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. z Prawa przedsiębiorców, powinna być prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem:

 • wspólników spółek prawa handlowego,
 • osób prowadzących działalność w zakresie tzw. wolnego zawodu.

Warto dodać, że taką działalność pozarolniczą może prowadzić również małżonek rolnika lub domownik. Działalność pozarolnicza jest to forma dodatkowego dochodu dla rolnika, który równocześnie prowadzi gospodarstwo rolne. Warto wspomnieć, że w trakcie rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej osoba, która podlega pod KRUS, może nadal pozostać w tym systemie ubezpieczeń społecznych, o czym piszemy poniżej.

Czym różni się pozarolnicza działalność gospodarcza od pozostałych form działalności?

Obecnie spotkasz się z trzema najczęściej stosowanymi formami działalności w Polsce, m.in. z:

 • działalnością gospodarczą,
 • działalnością rolniczą,
 • pozarolniczą działalnością gospodarczą. 

Warto dodać, że wszystkie z wymienionych różnią się od siebie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkę emerytalno-rentowe. Działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów Prawa Przedsiębiorców jest to zorganizowana działalność zarobkowa, która wykonywana jest we własnym imieniu w sposób ciągły. Co więcej, w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej należy odprowadzać składkę zdrowotną oraz emerytalno-rentową do ZUS.

Na dodatek przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wymagane jest dokonanie rejestracji CEIDG oraz ubieganie się o NIP. Z kolei działalność rolnicza jest to działalność stworzona w celu produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Prowadząc tę formę działalności, nie ma konieczności jej rejestracji. Z kolei, aby posiadać ubezpieczenie oraz emeryturę wymaga się rejestracji rolnika w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli w KRUS-ie. 

Nieco inaczej jest z pozarolniczą działalnością gospodarczą. W tym przypadku jest wymagana rejestracja podobnie jak w przypadku działalności gospodarczej. Co więcej, jest ona podobnie rozumiana jako działalność zarobkowa prowadzona przez osobę fizyczną. Warto podkreślić, że z tej formy działalności korzystają najczęściej rolnicy, którzy jeszcze przed jej założeniem zazwyczaj są zarejestrowani w KRUSie. Co za tym idzie? Zakładając pozarolniczą działalność gospodarczą, możesz wybrać, do jakiego systemu ubezpieczeń społecznych chcesz należeć – ZUS-u lub KRUS-u.

Działalność gospodarczaPozarolnicza działalność gospodarczaDziałalność rolnicza
Wymagana rejestracja CEIDGTakTak Nie
System ubezpieczeń społecznychZUSZUS lub KRUSKRUS

Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej – jak założyć?

Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej wiąże się ze spełnieniem kilku ważnych zasad. Proces rejestracji odbywa się bardzo podobnie jak w przypadku rejestracji typowej działalności gospodarczej:

 1. Należy załośyć pozarolniczą działalność zarobkową, tym samym zarejstrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku planowania niewielkich przychodów możesz zdecydować się na założenie działalności nierejestrowanej.
 2. Podczas rejestracji działalności zarobkowej wybierz nazwę firmy, podaj jej adres, wybierz kod PKD (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności).
 3. Wybierz formę opodatkowania dochodów, jak również zdecyduj czy chcesz zostać płatnikiem VAT, czy też nie.

W sytuacji, gdy jesteś rolnikiem, który chce rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą, pamiętaj o kilku ważnych czynnościach, które umożliwią dalsze odprowadzanie składki KRUS, dzięki czemu Twoje koszty z prowadzenia działalności będą znacznie niższe.

 1. Powinieneś być rolnikiem, małżonkiem rolnika lub domownikiem rolnika, który podlega pod ubezpieczenie społeczne rolników KRUS.
 2. Nie możesz być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, jak również nie możesz prowadzić działalności gospodarczej zarejestrowanej pod ZUS.
 3. Przed założeniem pozarolniczej działalności gospodarczej przez okres 3 lat nieprzerwanie odprowadzaj składki w pełnym zakresie na poczet Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 4. Wraz z rejestracją pozarolniczej działalności gospodarczej, musisz nadal prowadzić działalność rolniczą, a tym samym posiadać minimum 1 ha użytków rolnych o odpowiedniej klasie gruntów lub pracować stale w gospodarstwie rolnym, którego powierzchnia wynosi minimum 1 ha przeliczeniowego.
 5. Złożyć w terminie do 14 dni specjalne oświadczenie, od daty rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, które obejmuje chęć dalszego kontynuowania ubezpieczenia w KRUS-ie. Warto dodać, że dokument ten możesz złożyć wraz ze składaniem wniosku o wpis do CEIDG.

Kto może prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą?

Do prowadzenia pozarolniczej działalności są upoważnione osoby fizyczne. Na dodatek dospodarczą działalność pozarolniczą może założyć m.in. osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako:

 • rolnik,
 • małżonek rolnika,
 • domownik.

Co więcej, wymaga się, aby osoba chcąca założyć działalność pozarolniczą jako rolnik, wcześniej nieprzerwanie przez 3 lata opłacała składki na poczet Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oprócz tego musi posiadać lub dzierżawić minimum 1 ha użytków rolnych. Warto również wspomnieć, że osoba, która zakłada działalność, nie może pobierać emerytury, renty lub innego świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Ile można zarobić, prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą?

Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są zależne od rodzaju działalności, formy opodatkowania, jak również przychodów i kosztów. Rolnik prowadzący działalność pozarolniczą może nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS, jeśli kwota podatku należnego za poprzedni rok podatkowy nie przekroczy kwoty granicznej, która w 2023 roku wynosi 4088 zł. Warto podkreślić, że kwota graniczna jest taka sama dla działalności gospodarczej, która opodatkowana jest podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, jak również na zasadach ogólnych.

Co więcej, kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji, która jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Warto również dodać, że osoby, które zdecydują się na założenie pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, podlegają kwocie wolnej od podatku, która obecnie wynosi 30000 zł.

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Dużą zaletą założenia pozarolniczej działalności gospodarczej są programy, które organizowane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla młodych rolników, którzy to chcą założyć dodatkową działalność zarobkową. Ostatnim programem, który obejmował tego typu formę, była Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program obejmował osoby, które:

 • podejmowały po raz pierwszy pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • rozpoczynały ponownie tę formę działalności po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy;
 • rozszeżyły przedmiotu prowadzonej działalności pozarolniczej o rodzaj działalności, który określony jest kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy podejmowany po raz pierwszy lub ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia kodu PKD na poziomie podklasy określającego dany rodzaj działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Podsumowanie

 • Pozarolnicza działalność jest dodatkową formą zarobku, na którą może zdecydować się osoba fizyczna, która planuje wykonywać działalność zarobkową w sposób ciągły. Co więcej, tę formę działalności może prowadzić rolnik, domownik lub małżonek rolnika.
 • Osoby fizyczne, które prowadzą działalność w obrębie wolnego zawodu, nie mogą założyć pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli pozyskują przychody z prowadzenia działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • Do 2022 r. małżonek rolnika, rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność, mógł uzyskać pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Wysokość dotacji zależna była od utworzonych miejsc pracy. 
 • Rozpoczęcie działalności pozarolniczej określa się również poprzez wznowienie prowadzenia działalności, jak również zmianę przedmiotu lub rodzaju działalności pozarolniczej.
 • Pozarolnicza działalność jest to działalność gospodarcza prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę fizyczną.
 • Warto pamiętać, że do dnia 31 maja każdy rolnik, który prowadzi działalność pozarolniczą, po rozliczeniu roku podatkowego, musi złożyć do KRUS stosowne zaświadczenie, które mówi, że roczna kwota podatku dochodowego nie przekroczyła kwoty granicznej.
 • Kwota graniczna na rok 2023 wynosi 4088 zł.
 • W sytuacji, gdy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. mówi o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową.

FAQ

Co to jest pozarolnicza działalność gospodarcza?

Jest to forma działalności zarobkowej, która nie jest związana z prowadzeniem działalności rolniczej. Pozarolniczą działalność może założyć rolnik, który czynnie prowadzi gospodarstwo rolne, jednak chce dodatkowo założyć działalność, która nie jest związana bezpośrednio z działalnością rolną. Warto dodać, że ta forma organizacji musi być prowadzona na terytorium Polski przez osobę fizyczną.

Kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą?

Osobami upoważnionymi do prowadzenia działalności pozarolniczej są: rolnik, małżonek rolnika oraz domownik. Ponadto, aby założyć taką formę działalności, osoba musi nieprzerwanie przez ostatnie 3 lata opłacać składki na poczet KRUS.

Ile można zarobić na działalności pozarolniczej?

Dochód, jaki można uzyskać z prowadzenia tej formy działalności, zależny jest od wysokości przychodu oraz potrąconych kosztów. Warto dodać, że rolnik może prowadzić taką formę działalności i jednocześnie podlegać pod ubezpieczenie KRUS, jeśli łączna kwota podatku dochodowego, który jest należny za poprzedni rok, nie przekroczy tzw. kwoty granicznej, której wysokość wynosi 4088 zł.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 5 Średnia: 4.2]

Dodaj komentarz