Pozarolnicza działalność gospodarcza – prowadzenie działalności przez rolnika

Jesteś lub planujesz przejść na KRUS? Szukasz informacji jak prowadzić działalność gospodarczą i jednocześnie podlegać pod ubezpieczenie społeczne rolników? Zobacz poniżej, czym jest pozarolnicza działalność gospodarcza! W poniższym artykule przeczytasz, jak wygląda rozpoczęcie działalności pozarolniczej, dla kogo jest polecana, jak również jakie możesz uzyskać z tego tytułu dochody!

Czym jest pozarolnicza działalność gospodarcza?

Pozarolnicza działalność gospodarcza jest to forma działalności, która prowadzona jest przez osobę fizyczną (rolnika) podlegającą pod ubezpieczenie KRUS. Ponadto osoba ta posiada minimum 1 ha przeliczeniowych użytków rolnych o odpowiedniej klasie gruntów. Pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. z Prawa przedsiębiorców, powinna być prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warto dodać, że taką działalność pozarolniczą może prowadzić również małżonek rolnika lub domownik. Działalność pozarolnicza jest to forma dodatkowego dochodu dla rolnika, który równocześnie prowadzi gospodarstwo rolne.

Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej – jak założyć?

Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej wiąże się ze spełnieniem kilku ważnych zasad, o których przeczytasz poniżej.

 1. Powinieneś być rolnikiem, małżonkiem rolnika lub domownikiem rolnika, który podlega pod ubezpieczenie społeczne rolników, a tym samym odprowadza składkę KRUS raz na kwartał.
 2. Nie możesz być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, jak również nie możesz prowadzić działalności gospodarczej zarejestrowanej pod ZUS.
 3. Przez okres 3 lat nieprzerwanie odprowadzaj składki w pełnym zakresie na poczet Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 4. Załóż działalność zarobkową, tym samym zarejestruj się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku planowania niewielkich przychodów możesz zdecydować się na założenie działalności nierejestrowanej.
 5. Podczas rejestracji działalności zarobkowej wybierz nazwę firmy, podaj jej adres, wybierz kod PKD (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności), wybierz formę opodatkowania dochodów, jak również zdecyduj czy chcesz zostać płatnikiem VAT, czy też nie. 
 6. Wraz z rejestracją działalności gospodarczej musisz nadal prowadzić działalność rolniczą, a tym samym posiadać minimum 1 ha użytków rolnych o odpowiedniej klasie gruntów lub pracować stale w gospodarstwie rolnym, którego powierzchnia wynosi minimum 1 ha przeliczeniowego.
 7. Złożyć w terminie do 14 dni specjalne oświadczenie, od daty rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, które obejmuje chęć dalszego kontynuowania ubezpieczenia w KRUS-ie. Warto dodać, że dokument ten możesz złożyć wraz ze składaniem wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorcy.

Kto może prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą?

Do prowadzenia pozarolniczej działalności są upoważnione osoby fizyczne, które podlegają pod ubezpieczenie rolników. Gospodarczą działalność pozarolniczą może założyć:

 • rolnik,
 • małżonek rolnika,
 • domownik.

Co więcej, wymaga się, aby osoba chcąca założyć działalność pozarolniczą, wcześniej nieprzerwanie przez 3 lata opłacała składki na poczet Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oprócz tego rolnik musi posiadać lub dzierżawić minimum 1 ha użytków rolnych. Warto również wspomnieć, że osoba, która zakłada działalność, nie może pobierać emerytury, renty lub innego świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Ile można zarobić na pozarolniczej działalności gospodarczej?

Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są zależne od rodzaju działalności, formy opodatkowania, jak również przychodów i kosztów. Rolnik prowadzący działalność pozarolniczą może nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS, jeśli kwota podatku należnego za poprzedni rok podatkowy nie przekroczy kwoty granicznej, która w 2022 roku wynosi 3723 zł. Warto podkreślić, że kwota graniczna jest taka sama dla działalności gospodarczej, która opodatkowana jest podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, jak również na zasadach ogólnych. Co więcej, kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji, która jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Warto również dodać, że osoby, które zdecydują się na założenie pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, podlegają kwocie wolnej od podatku, która obecnie wynosi 30000 zł.

Podsumowanie

 • Pozarolnicza działalność jest dodatkową formą zarobku, na którą może zdecydować się rolnik, domownik lub małżonek rolnika. 
 • Osoby fizyczne, które prowadzą działalność w obrębie wolnego zawodu, nie mogą założyć pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli pozyskują przychody z prowadzenia działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • Do 2022 r. małżonek rolnika, rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność, mógł uzyskać pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Wysokość dotacji zależna była od utworzonych miejsc pracy. 
 • Rozpoczęcie działalności pozarolniczej określa się również poprzez wznowienie prowadzenia działalności, jak również zmianę przedmiotu lub rodzaju działalności pozarolniczej.
 • Pozarolnicza działalność jest to działalność gospodarcza prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę fizyczną.
 • Warto pamiętać, że do dnia 31 maja każdy rolnik, który prowadzi działalność pozarolniczą, po rozliczeniu roku podatkowego, musi złożyć do KRUS stosowne zaświadczenie, które mówi, że roczna kwota podatku dochodowego nie przekroczyła kwoty granicznej.
 • Kwota graniczna na rok 2022 wynosi  3723 zł.

FAQ

Co to jest pozarolnicza działalność gospodarcza?

Jest to forma działalności zarobkowej, która nie jest związana z prowadzeniem działalności rolniczej. Pozarolniczą działalność może założyć rolnik, który czynnie prowadzi gospodarstwo rolne, jednak chce dodatkowo założyć działalność, która nie jest związana bezpośrednio z działalnością rolną. Warto dodać, że ta forma organizacji musi być prowadzona na terytorium Polski przez osobę fizyczną.

Kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą?

Osobami upoważnionymi do prowadzenia działalności pozarolniczej są: rolnik, małżonek rolnika oraz domownik. Ponadto, aby założyć taką formę działalności, osoba musi nieprzerwanie przez ostatnie 3 lata opłacać składki na poczet KRUS.

Ile można zarobić na działalności pozarolniczej?

Dochód, jaki można uzyskać z prowadzenia tej formy działalności, zależny jest od wysokości przychodu oraz potrąconych kosztów. Warto dodać, że rolnik może prowadzić taką formę działalności i jednocześnie podlegać pod ubezpieczenie KRUS, jeśli łączna kwota podatku dochodowego, który jest należny za poprzedni rok, nie przekroczy tzw. kwoty granicznej, której wysokość wynosi 3723 zł.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 2 Średnia: 5]

Dodaj komentarz